Editor:  De Redactie • Publicatie:  24 oktober 2022

algemene-voorwaarden

algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

2021

Rijksmuseum_Amsterdam1

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden uitgeschreven. Bij vragen en of opmerkingen kun u altijd een e-mail sturen naar [email protected]

 

1. Algemene Voorwaarden Amsterdam Media B.V.

1.1.In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
i) Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnement afsluit of een Artikel bestelt;
ii) Abonnement: de overeenkomst die strekt tot periodieke levering van (een van) de door Amsterdam Media B.V. uitgegeven tijdschrift(en), waaronder Hello Amsterdam en Amsterdam.
iii) Amsterdam Media B.V., Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 66560144, BTW nummer 856608221 B02.

1.2.Leveringsvoorwaarden
i) Alle Abonnementen terzake van de door Amsterdam Media B.V. uitgegeven tijdschriften;

1.3. Een Abonnement omvat (de levering van) een door Amsterdam Media B.V. uitgegeven tijdschrift voor de overeengekomen termijn, conform de voor het betreffende Abonnement geldende specificaties.

1.4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.

1.5. Amsterdam Media B.V. is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het Abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. In dat geval is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De Afnemer heeft in dat geval recht op restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld ter zake van de niet ontvangen edities van het betreffende tijdschrift.

1.6. Bij vragen of in geval van klachten over de uitvoering van een Abonnement kan de Afnemer bellen naar de klantenservice op 020 – 21 01 219 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur) of contact opnemen via het online contactformulier.

Het postadres van de klantenservice is:
Amsterdam Media B.V.
T.a.v. klantenservice
Olympisch Stadion 24
1076 DE Amsterdam

1.7. Amsterdam Media B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle Abonnementen en overeenkomsten tot levering van Artikelen. Check deze Voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe Abonnementen

2.1 Nieuwe Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 De Afnemer heeft alleen recht op een korting indien de Afnemer het afgelopen half jaar geen Abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting.

2.3 Amsterdam Media B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Herroepingsrecht

3.1 De Afnemer heeft de mogelijkheid om:
In het geval van een Abonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of
De Afnemer kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.6) en daarbij kenbaar te maken dat de Afnemer gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. Als de Afnemer overgaat tot herroeping, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email of post.

3.2. Als de Afnemer een Abonnement herroept, dan dient de Afnemer de reeds ontvangen tijdschriften binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar het adres genoemd in artikel 1.7.

3.3. In het geval de Afnemer gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde abonnementsgeld c.q. aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij Amsterdam Media B.V. zich het recht voorbehoudt te wachten met terugbetaling tot het moment waarop de tijdschrift(en) retour zijn ontvangen, dan wel bewijs van terugzenden is ontvangen.

4. Duur Abonnement

4.1. Een Abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode van 1 of 2 jaar.

4.2. Een Abonnement wordt niet automatisch verlengd.

4.3. Een Abonnement verloopt na de opgegeven periode automatisch. De Afnemer hoeft hiervoor niets te doen.

4.4. Mocht de Afnemer het Abonnement willen verlengen dat kan daarvoor het formulier worden gebruiken dat in de laatste maand van het Abonnement per mail wordt verzonden.

5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden. Bij het aangaan van het eerste Abonnement kan de Afnemer kiezen uit betaling per iDeal, creditcard en Paypal.
Na verlenging van het eerste Abonnement ontvangt De Afnemer een betaallink waarmee via iDeal, creditcard en Paypal kan worden betaald. De betalingstermijnen is 30 dagen.

5.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het Abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Amsterdam Media B.V. gerechtigd het Abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

5.3 Bij beëindiging van het Abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de Afnemer het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de Afnemer recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten Abonnement (vermeerderd met een bedrag van € 3,50 aan administratie- en verwerkingskosten in verband met de terugbetaling) en het reeds betaalde bedrag.

5.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

5.5 Amsterdam Media B.V. behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs te wijzigen. De nieuwe abonnementsprijs gaat in per de eerstvolgende betaalperiode. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

6. Bezorging

6.1 De bezorging van de tijdschriften van Amsterdam Media B.V. vindt plaats via Post NL. Indien een tijdschrift niet of beschadigd is aangekomen, kan de Afnemer daarover contact opnemen met de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.6).

6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven aan de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.7).

7. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

7.1 Amsterdam Media B.V. respecteert de privacy van haar Afnemers.

8. Klachten
De Afnemer dient klachten over een Abonnement zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden bij de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.6).
Amsterdam Media B.V. zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de Afnemer. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de Afnemer voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Amsterdam Media B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade indien deze schade aan Amsterdam Media B.V. is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Amsterdam Media B.V. komt.
Amsterdam Media B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Amsterdam Media B.V. gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, terrorisme, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Amsterdam Media B.V., tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Amsterdam Media B.V., maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer,blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Amsterdam Media B.V.. De Afnemer dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Amsterdam Media B.V..

9.2. Het is de Afnemer niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de Afnemer aan Amsterdam Media B.V. verschuldigd is.

9.3 De Voorwaarden, waaronder abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

10. Overige bepalingen

10.1 Als een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.

10.2 Op deze Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2021.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief en ontvang tips over het beste van Amsterdam.